Oznamy

Výzva na predkladanie ponúk

v rámci realizácie procesu zadávania zákazky (zákazka nad 100 000,- EUR bez DPH) podľa aktuálne platnej príručky k procesu verejného obstarávania pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii MH SR, verzia 4.0, zverejnenej 8. apríla 2021 na webovej stránke www.opvai.sk

Názov predmetu zákazky: Dodávka technológie na spracovanie betonárskej ocele

Dátum zverejnenia tejto výzvy: 14.04.2021

Súbory na stiahnutie:


Výzva na predkladanie ponúk

v rámci realizácie procesu zadávania zákazky (zákazka nad 100 000,- EUR bez DPH) podľa aktuálne platnej príručky k procesu verejného obstarávania pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii MH SR, verzia 3.3, zverejnenej 18. novembra 2020 na webovej stránke www.opvai.sk

Názov predmetu zákazky: Dodávka technológie pre výrobu betónu

Dátum zverejnenia tejto výzvy: 01.04.2021

Súbory na stiahnutie:


Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu

realizovaného za účelom objektívneho určenia reálnych výdavkov v rámci pripravovanej projektovej žiadosti (v súlade s princípom hospodárnosti/oprávnenosti výdavkov – analógia ku určeniu predpokladanej hodnoty zákazky podľa §6 zákona o verejnom obstarávaní).

Názov predmetu zákazky: Dodávka technológie pre výrobu betónu

Dátum zverejnenia tejto výzvy: 18.06.2019

Súbory na stiahnutie:


Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu

realizovaného za účelom objektívneho určenia reálnych výdavkov v rámci pripravovanej projektovej žiadosti (v súlade s princípom hospodárnosti/oprávnenosti výdavkov – analógia ku určeniu predpokladanej hodnoty zákazky podľa §6 zákona o verejnom obstarávaní).

Názov predmetu zákazky: Dodávka technológie na spracovanie betonárskej ocele

Dátum zverejnenia tejto výzvy: 19.06.2019

Súbory na stiahnutie: